بخشی از برنامه شطرنج - امین اکبریان: جمهوری اسلامی در صرف هزینه در زمینه امنیتی و نظامی هیچ ابایی ندارد

23 تیر 1399