شطرنج | نامه ۲۳۱ تن از کنشگران مدنی و سیاسی به مردم برای بایکوت انتخابات

08 خرداد 1400