معرفی برنامه| شطرنج - پرویز دستمالچی از مشارکت جمهوری اسلامی در کشتار ۵۰۰ هزار نفر از مردم سوریه می‌گوید

23 خرداد 1399