یادبود قربانی تنش‌های نژادی در شارلوتزويل با پوشیدن لباس‌هایی به رنگ بنفش

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهروندان شارلوتزويل، در ايالت ويرجينيا امروز، چهارشنبه با پوشيدن لباس هايی به رنگ بنفش، رنگ محبوب هدر هير زن ۳۲ ساله ای که در جريان اعتراض به گردهمايی روز جمعۀ گروه های نژادپرست جان خود را از دست داد، ياد او را گرامی می دارند.