چالش های عمليات نجات کشتی مهاجران در ايتاليا

14 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به علت هوای نامساعد امداد گران ایتالیايی هنوز نتوانسته اند به عملیات نجات بازماندگان احتمالی کشتی مهاجران که در آب های نزدیک آنکشور واژگون شد، ادامه دهند. گزارش از شيده رضايی.