چالش فحاشى در فضاى مجازى

11 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دلایل فحاشی در فضای مجازی چیست ؟ آیا فحاشی در فضای مجازی دنباله فحاشی در روابط روزمره است؟ فحاشی ها بیشتر واکنشی اند یا به قصد تخریب فضا انجام می شود؟