کاهش قدرت خرید طبقات کارگر و متوسط در ایران در پی افت ارزش ریال و بحران اقتصادی در ایران

03 مهر 1397