اقتصاد نفتی ایران و نفتی که دیگر ۱۰۰ دلار نیست

11 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

درآمدهای نفتی ستون فقرات اقتصاد ایران است. ۷۵ درصد از درآمدهای ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم از فروش نفت تامین می شود. و به این ترتیب دولت ها در ایران هر سال بودجه خود را با توجه به میزان فروش نفت تنظیم می کنند