نظام مالیاتی در ایران

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۷۳ میلیون نفر در ایران مالیات نمی دهند. در واقع درآمدهای مالیاتی سهم زیادی در بودجه دولت ندارد. شاید شما از این وضعیت راضی باشید اما دولت می خواهد این روش را تغییر دهد.