وضعیت نامناسب بخش تولید و انبوه مشکلات کارگران

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کارگران مخابرات روستایی از جمله کارگرانی بودندکه اردیبهشت امسال از استانهای مختلف به تهران رفتندو حدود هزارنفر از آنان در مقابل وزارت ارتباطات تجمع اعتراضی برگزار کردند.کارگران پیمانکار شرکت جهان پارس در منطقه ویژه عسلویه هم اردیبهشت امسال تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق معوقه و تسویه حساب شدند.