شکاف طبقاتی در ایران با توزیع پول ترمیم نمی شود

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وجود خانه های مجلل در تهران و در عین حال حاشیه نشینانی که سقف شان، تنها حلبی و آهن پاره است، تصویر گویا از فاصله ثروت و فقر در ایران است.چنین تصویرهای در ایران زیاد است. نه تنها در ایران بلکه تقریبا در همه جا.