سرمایه گذاری؛ ضرورتی برای حرکت اقتصاد ایران

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میزان رشد اقتصادی در ایران مطلوب نیست. این را مقام های دولت می گویند. کمبود سرمایه گذاری یکی از عوامل پایین بودن رشد اقتصادی در ایران است.