رشد جمعیت در جهان

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اقتصاددان ها و جریان های فکری در سه قرن گذشته دیدگاه های مختلفی درباره رشد جمعیت ارایه کرده اند. معروفترین آنها مالتوس بود که رشد جمعیت را مصیبتی بزرگ برای جوامع انسانی تلقی می کرد.