سرمایه - شکاف طبقاتی در ایران

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در خیابان های شهری مانند تهران خودروهایی تردد می کنند که قیمت آنها بیش از یک میلیارد تومان است. خودروهایی که قیمت آنها چند برابر قیمت خانه کسانی است که ۳۰ سال کارمند دولت بوده اند. ولی آیا این یکی از نشانه های شکاف طبقاتی در ایران است؟