با ادامه آتش سوزی کالیفرنیا بسیاری مجبور به ترک خانه های خود شدند

05 مرداد 1395