ادامه آتش سوزی جنگلی گسترده در کالیفرنیا

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا که ناشی از خشکسالی شدید این ایالت است همچنان ادامه دارد و امید نمی رود که بزودی پایان گیرد و یا مهار شود. آتش سوزی گسترده جنگلی علاوه بر صدمه عمده ای که به ساختار زیربنائی برخی مناطق کالیفرنیا وارد آورده موجب آلودگی هوای این ایالت نیز شده است.