بزرگترين پايگاه نيروهای خارجی در هلمند (افغانستان) مورد حمله طالبان قرار گرفت

26 شهریور 1391