بيستمين سالگرد فاجعه قتل عام روآندا

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با فرارسيدن بيستمين سالگرد فاجعه قتل عام روآندا، اين کشور هنوز راه زيادی برای رهايی از کابوس اين واقعه تلخ پيش رو دارد. دو قبيله اصلی هوتو و توتسی گرچه در طول تاريخ همواره با يکديگر اختلاف نظر داشته اند، اما اين اختلاف و خصومت در سال 1994 با سرنگونی هواپيمای جونوال هابياريمانا، رئيس جمهوری وقت آن کشور که از اعضای قبيله هوتو بود، به اوج رسيد و به قتل عامی منجر شد که يک ميليون نفر از مردم روآندا را به کام مرگ کشاند. گزارش از پروانه هدايت.