بیستمین نشست حقوق بشر سازمان ملل

31 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با حضور نماینده گان کشور های مختلف در شهر ژنو سوئیس برای شرکت در بیستمین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی گروه ها و شخصیت های ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر نیز گزارش ها و برنامه های خود را ارائه میکنند. احمد باطبی در گزارش خود گفتگویی داشت با برخی از شرکت کنندگان در این نشست.