بی‌رونقی بخش گردشگری زمستانی و پیست‌های اسکی لبنان در اثر بحران اقتصادی و اعتراضات مردمی

29 دی 1398