عبور دلار از مرز ۲۸۸۰ تومان

08 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران گرانی بی سابقه دلار ؛ از یک سو قیمت تمام شده پروژه های عمرانی را افزایش داده ؛ و از سوی دیگر صنعت چاپ را به آستانه ورشکستگی برده است . گزارش از وفا آذربهاری