فرار ۸۲۵ متری از دست گاومیشها در شهر پامپلونا در اسپانیا

11 مرداد 1397