بررسی وضعیت فقر در ایران

27 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روند افزایش فقر در ایران در سالهای اخیر و به ویژه بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها و نیز افزایش تحریم و رکود اقتصادی سرعت گرفت. بررسی ها نشان می دهد این وضعیت باعث شده سفره مردم در سال های اخیر کوچک و کوچک تر شود. این در حالی است که دولت اعلام کرده از میزان تورم در دو سال گذشته کمتر شده است.