بررسی بودجه دولت برای ۲۰۲۰ و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان

07 آبان 1398