مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران اتمی»: توافق با کره باید به اقدام عملی تبدیل شود

25 خرداد 1397