برنامه غذایی سازمان ملل: ده میلیون یمنی در یک قدمی قحطی کامل

07 فروردین 1398