برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان

29 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا نیروها ی انتظامی به دستفروشان حمله می کنند؟ چند نفر دستفروش هر روز دور و بر خودتان می بینید؟ به نظر شما بیکاری چه نوع لطماتی به خانواده و جامعه می زند؟