برخورد با بهاییان در ایران

21 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخورد با بهاییان در ایران با وجود انتقاد نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان و عقیده همچنان ادامه دارد. گروههای مدافع حقوق بشر، سرکوب بهاییان را در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.مونا فهندژ سعدی شهروند بهایی شیرازی ساکن ترکیه از برخوردهای جدید با بهاییان شیراز می گوید. گزارشی از کوروش صحتی