اثرات اقتصادی-اجتماعی برگزیت بدون توافقنامه

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش جديدی در بريتانيا بارديگر هشدار داده که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون هيچگونه توافقنامه حداقل در کوتاه مدت در روند اقتصادی و اجتماعی بريتانيا وقفه ای بزرگ بوجود خواهد آورد.