برگزاری گفتگوهای صلح سودان جنوبی در اتیوپی

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مذاکره کنندگان دو طرف درگیر در جنگ سودان جنوبی قرار است در گفتگوهای صلح دراتیوپی شرکت کنند، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در سودان جنوبی از هر دوجناح درگیر می خواهد تا آن کشور را از پرتگاهی که در آن قرار دارد، برهانند.