تظاهرات اعتراضی لندن نشین ها به خروج از اتحادیه اروپا

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لندن امروز صحنه اعتراض به عواقب همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که یک هفته پیش برگزار شد. معترضین با تاکید بر سردرگمی های حاصل این همه پرسی، خواستار برگزاری یک همه پرسی دیگر شدند.