مقام های محلی: برزیل برای المپیک در امن و امان است

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه تنها یک ماه به آغاز بازی های المپیک برزیل باقی است مقام های آن کشور می گویند،به رغم پیشرفت ناکافی برنامه از تکمیل کار و تأمین امنیت شهر اطمینان کافی دارند.این همه نا آرامی های سیاسی و نگرانی از اپیدمی زیکا و تولد نوزادان ناهنجار موجب تردید مسافران و ورزشکاران زیادی است. گزارش شیده رضایی