سنای برزیل به محاکمه و استیضاح دیلما روسف رای داد

20 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای برزیل روز ۴ شنبه رای به محاکمه و استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده آن کشور داد. در صورت محکوم شدن خانم روسف ریاست جمهوری رسما به معاون پیشین او که در حال حاضر به طور موقت مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده دارد تفویض خواهد شد.