افشای حاميان مالی كنفرانس تغييرات اقليمی

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه بريتانيايی برانداليسم كارزار ضد تبليغات خود را به پاريس آورده برای افشای آنچه آن را دروغ و درويی حاميان مالی كنفرانس تغييرات اقليمی مي داند. گزارش سارا دهقان