برابری جنسیتی

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به عنوان یک زن در جامعه ایرانی، تا چه اندازه از حمایت و کمک مردان خانواده‌تان برخوردار شده‌اید؟ به عنوان یک مرد ایرانی، تا چه حد برای رسیدن به برابری جنسیتی به زنان خانواده‌تان تلاش می‌کنید؟