صنعتی که گردشگری کشاورزی نام گرفته است

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گشت و گذار در زمین های کشاورزی و باغ ها یکی از تفریح های آمریکاییان است. صنعتی که گردشگری کشاورزی نام گرفته و موجب افزایش درآمد کشاورزان و رشد اقتصاد روستایی شده است.