اهمیت سلامت مردان و پیشگیری از بیماری های شایع آنها

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهداشت عمومی در ماه جاری میلادی یعنی ماه ژوئن، آبی پوش می شوند تا اهمیت سلامت مردان و پیشگیری از بیماری های شایع آنان را یادآوری کنند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی