حراج بزرگترین الماس آبی رنگ درهنگ کنگ

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بزرگترین الماس آبی رنگی که تا بحال در حراج های بین المللی ارائه شده است، روز پنجم آوریل شانزدهم فروردین ماه در هنگ کنگ فروخته خواهد شد.