چگونه میراث هریت تابمن بخشی از تاریخ مبارزه با برده داری در آمریکا شد

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از تیره ترین فصل های تاریخ آمریکادر ۱۵۰ سال پیش و هنگامی بسته شد که اصلاحیه سیزدهم برقانون اساسی فدرال در سال ۱۸۶۵ بردگی را ملغی کرد. بردگی به مدت ۲۴۶ سال درآمریکا معمول بود و یک جنبش برای الغای آن شکل گرفت.