بخشی از صفحه آخر | تقدیمی به کارگران صنعتی ایران: ادامه اعتراضات و اعتصابات یعنی هر کارگر یک اسماعیل بخشی است

13 مهر 1398