بخشی از برنامه شطرنج | منشه امیر: موشک‌های ساخت رژیم ایران یا عمل نمی‌کند یا دقیق نیست

09 شهریور 1398