بخشی از برنامه شطرنج| کمال جعفری یزدی: جمهوری اسلامی نماینده واقعی مردم ایران نیست

15 مرداد 1398