بخشی از برنامه شطرنج - امین اکبریان: در کشورهایی مثل ایران قیمت ها هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد

10 خرداد 1399