بخشی از برنامه دیدبان شهروند| چطور قطر با درآمد حاصل از میدان گازی مشترک با ایران پیشرفت کرد

15 مرداد 1398