بخشی از برنامه دستاورد| شار پوردانش، یک ایرانی آمریکایی که استعدادیاب جوانان آمریکایی شد

30 مرداد 1398