بخشی از «صفحه آخر» | اعضای وابسته به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کاندیداها از آنها پول می گرفتند

12 مرداد 1398