جو بایدن: کشور را با بحران‌ها تحویل گرفتم اما اکنون دوباره آمریکا به حرکت درآمده است

09 اردیبهشت 1400