اشاره پرزیدنت بایدن به ایمنی جمعی و اطمینان از بهبود شرایط کشور بعد از همه‌گیری کرونا

14 اردیبهشت 1400