بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران

21 ژانویه 2019
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بازنشستگان صندوق‌های مختلف کشوری و تامین اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک، ضمن اشاره به وضعیت نامساعد این صندوقهااز دولت و مجلس خواستند با تخصیص بودجه مناسب این نابسامانی را پایان دهند.