بحران پناهجویان و نقش آمریکا و اروپا در حل این بحران

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج هجوم پناهجویان خاورمیانه ای، اروپا را در برابر بحرانی جدی قرار داده است. برخی کشورهای اروپایی از پذیرش پناهجویان خودداری می کنند. مسئولیت جامعه جهانی در برابر امواج انسانی گریخته از جنگ چیست؟ و چرا این پناهجویان به کشورهایی نمی روند که از نظر فرهنگی، زبانی، و شیوه زندگی به آنها نزدیکترند؟